ผันหลังแลศิลป์ใต้

ผันหลังแลศิลป์ใต้

โครงการสัมมนา เรื่อง “ผันหลังแลศิลป์ใต้” โดย อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน และ อาจารย์สุมล ศักดิ์แก้ว วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องรามราฆพ ชั้น 5 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี