เทคนิคการ Live Facebook 2/2 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เทคนิคการ Live Facebook 2/2 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 เรื่อง เทคนิคการ Live Facebook โดย อาจารย์ออบขวันน์ พลอยนภัส บุณณ์ณรังสี วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี