โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองฝังตัว

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองฝังตัว

สัมภาษณ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองฝังตัว สำหรับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มภาคกลาง โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ. สิงบุรี