อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ ในโครงการ “เพิ่มศักยภาพฯ Digital Marketing” ปี 63

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ ในโครงการ “เพิ่มศักยภาพฯ Digital Marketing” ปี 63

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ ในโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing” ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลางตอนบน จัดโดย มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) พร้อมด้วย นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น