การทดลองที่ 1 การวัดความหนาแน่นของผลไม้

การทดลองที่ 1 การวัดความหนาแน่นของผลไม้

สื่อการสอน การทดลองที่ 1 การวัดความหนาแน่นของผลไม้ โดย ดร.ศศธร ศรีวิเชียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี