การทดลองที่ 2 การวัดเนื้อสัมผัสของผลไม้ : การวัดความแน่นเนื้อ

การทดลองที่ 2 การวัดเนื้อสัมผัสของผลไม้ : การวัดความแน่นเนื้อ

สื่อการสอน การทดลองที่ 2 การวัดเนื้อสัมผัสของผลไม้ : การวัดความแน่นเนื้อ โดย ดร.ศศธร ศรีวิเชียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี