การทดลองที่ 3 การวัดการเสื่อมสภาพของผลไม้ : การวัดการรั่วไหลของสารอิเลคโตรไลค์

การทดลองที่ 3 การวัดการเสื่อมสภาพของผลไม้ : การวัดการรั่วไหลของสารอิเลคโตรไลค์

สื่อการสอน การทดลองที่ 3 การวัดการเสื่อมสภาพของผลไม้ : การวัดการรั่วไหลของสารอิเลคโตรไลค์ โดย ดร.ศศธร ศรีวิเชียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี