(Success case) คุณบุญเลิศ หาญเอียด บริษัท อัตถบิวตี้ แคร์ จำกัด

(Success case) คุณบุญเลิศ หาญเอียด บริษัท อัตถบิวตี้ แคร์ จำกัด

(Success case) สถานประกอบการ บริษัท อัตถบิวตี้ แคร์ จำกัด รับผลิตสินค้า OEM พัฒนาสินค้า ทั้งในของโรงแรมและภาครัฐ เครื่องสำอาง ความงาม พร้อมทั้งจดทุนทะเบียนใหม่เป็น บริษัท บีแอลซี คอสเมติกส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์หลักๆ ของ บีเเอลซี คือ ยาสีฟันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย และลูกค้าต่างประเทศให้การยอมรับ ถือเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม สัมภาษณ์ คุณบุญเลิศ หาญเอียด กรรมการผู้จัดการ พูดถึงการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ด้วย Digital Marketing โดยการใช้ความรู้ในสื่อออนไลน์ ทั้ง Shopee Lazada มาพัฒนาตนเองและพนักงานในการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้สินค้าไปต่างประเทศ ก่อนเข้าร่วมโครงการมียอดขายที่ 50 % หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น 30-70 %