กรอบแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

กรอบแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

การบรรยายเรื่อง กรอบแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดย ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี