พิธีมอบหมวกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2

พิธีมอบหมวกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 18 พฤศจิกายน 2563